Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (εφεξής καλούμενη «Πολιτική») παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η εταιρεία με την επωνυμία «I GO RENTALS O.E» (εφεξής καλούμενη «η Εταιρεία» ή «εμείς» ή «εμείς») ίδρυσε το Glasstros, Mykonos , email επικοινωνίας igorentals@gmail.com ενεργώντας ως Επεξεργαστής, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και γενικά επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ., τα οποία ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;
Οποιαδήποτε λειτουργία ή αλληλουχία λειτουργιών που εκτελείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Προσωπικά Δεδομένα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, αποκάλυψη με μετάδοση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

3. Τι Δεδομένα συλλέγουμε;
Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Με εξαίρεση τα δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies, τα Δεδομένα περιορίζονται σε αυτά που έχετε παράσχει ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Συλλέγουμε επίσης Δεδομένα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και εάν έχετε συναινέσει σε αυτό, συναίνεση η οποία τεκμαίρεται από τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.
Στοιχεία ταυτότητας, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, άδεια οδήγησης, ΑΦΜ, Αριθμός Ταυτότητας.
Στοιχεία επικοινωνίας προϊόντος / αποστολής, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου.
Στοιχεία πληρωμής όπως αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, PayPal, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.
Πληροφορίες αναγνώρισης, όπως όνομα χρήστη, διεύθυνση IP

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας;
Η επεξεργασία των Δεδομένων σας πραγματοποιείται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, είτε μέσω υπολογιστικών συστημάτων και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία μας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας συμβατικά δεσμευτεί με την Εταιρεία μας για την τήρηση του απορρήτου και την προστασία Τα δεδομένα σας, τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους μας παρασχέθηκαν.
Γενικά, τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
Υποβολή προσφοράς: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, για την υποβολή προσφοράς για τη βραχυπρόθεσμη ή μακροχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτου.
Ενοικίαση αυτοκινήτου: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση με εσάς που είναι η ενοικίαση αυτοκινήτου, για την παροχή υπηρεσιών υπηρεσιών (όπως συντήρηση, επισκευή αμαξώματος, επισκευή, αντικατάσταση οχήματος κ.λπ.), για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις, να αντιταχθεί, να εγείρει ή να ασκήσει νομικές απαιτήσεις.
Συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νομικές της υποχρεώσεις, που αφορούν ιδίως την τήρηση της Φορολογικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας ή την ασφαλιστική κάλυψη οχήματος που προκύπτει από ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Δημιουργία λογαριασμού χρήστη: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες του λογαριασμού και να διευκολύνει, για παράδειγμα, τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης ή την αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
Επικοινωνία: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα / ερωτήσεις που υποβάλλετε ενδεικτικά μέσω του Κέντρου Επικοινωνίας και των φορμών επικοινωνίας.

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας;
Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ενδεικτικά:
α) την αξιολόγηση του αιτήματός σας αφενός για την υποβολή προσφοράς και αφετέρου για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης.
β) η διαχείριση της ενοικίασης του αυτοκινήτου που έχετε επιλέξει, π.χ. την επικοινωνία και τις πληροφορίες σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την εκτέλεση της σύμβασης, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, bodybuilding, επισκευής, αντικατάστασης, παραλαβής οχημάτων κ.λπ., την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων για οποιαδήποτε προϊόντα έχετε αγοράσει ή υπηρεσίες που έχετε παράσχει , τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Εταιρεία, πραγματοποιώντας επιστροφές.
γ) τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία π.χ. φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.
δ) τον έλεγχο, τη βελτίωση και την προσαρμογή στις προτιμήσεις και τις επιλογές σας σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας.
ε) αποστολή, μέσω e-mail, πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της Εταιρείας·

6. Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;
Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με:
α) τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, β) τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, γ) τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κ.λπ.), δ) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας.

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;
Η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα προχωρήσει σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε τρίτους (εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν) για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία ή απαιτείται από δημόσιους / δικαστικούς φορείς / αρχές .
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση του απορρήτου και οι εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Συνεπεξεργαστές ή ως Εκτελεστές της Επεξεργασίας για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές . μας.
Ενδεικτικά, αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι:
1) Η εταιρεία που εκδίδει τη μισθοδοσία των εργαζομένων της Εταιρείας μας.
2) Οι ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζονται με την Εταιρεία μας.
3) Οι χρήστες των σημάτων και των συστημάτων μας που συνεργάζονται με την Εταιρεία μας.
4) Τα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία ως προς την ενοικίαση αυτοκινήτων.
5) Οι εταιρείες που συνεργάζονται με την Εταιρεία μας, παρέχοντας υπηρεσίες επισκευής, φανοποιίας, συντήρησης οχημάτων που έχουν εκμισθωθεί σε πελάτες μας.
6) Ορκωτοί λογιστές που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας.
7) Συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή οδικής βοήθειας σε οδηγούς που χρησιμοποιούν οχήματα της Εταιρείας μας.
8) Οι εταιρείες που διαχειρίζονται επίσης το παγκόσμιο σύστημα κρατήσεων αυτοκινήτου (και βρίσκονται εντός ή εκτός Ευρώπης), με τις οποίες θα κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας ενοικίασης αυτοκινήτων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες κράτησης που εισάγονται μέσω αυτού, δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

8. Πώς διασφαλίζουμε ότι οι Εκτελεστές & Υπεργολάβοι σέβονται τα Δεδομένα σας;
Οι Εκτελεστές για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:
α) τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας,
β) να μην αποστέλλετε τα Δεδομένα σας σε τρίτους χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας·
δ) συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα τον Κανονισμό 679/2016 / ΕΕ (αλλιώς GDPR).
Οι Εκτελεστές δύνανται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να προσλαμβάνουν και άλλα πρόσωπα, τα οποία ονομάζονται Υπο-Εκτελεστές. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί να χειρίζεται το σύνολο ή μέρος της επεξεργασίας των Δεδομένων. Συνέπεια αυτού είναι ότι ο μη εκτελεστής έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον Εκτελεστή, όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική και πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί, και φέρει πλήρη ευθύνη με τον Εκτελεστή.

9. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;
Διατηρούμε τα Δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

10. Είναι τα δεδομένα σας ασφαλή;
Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα Δεδομένα σας.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα τα οποία βελτιώνονται συνεχώς με βάση την τεχνολογική ανάπτυξη με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφή τυχαίας ή ακατάλληλης επεξεργασίας.
Επιπλέον, οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: η διεύθυνση email σας και ο προσωπικός σας κωδικός πρόσβασης. Κάθε φορά που εισάγετε τα στοιχεία σας, σας δίνεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω κρυπτογράφησης κατά τη μεταφορά τους στο Διαδίκτυο και στους διακομιστές της Εταιρείας.
Με την ίδια λογική, επιτρέπεται να αλλάζετε τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας σας όσο συχνά θέλετε. Μετά την εισαγωγή του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, είστε ο μόνος που γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασής σας και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης από τρίτους.
Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται και τροποποιούνται όπως απαιτείται.

11. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας.
Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας. Εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, τον τύπο των Δεδομένων σας που διατηρούμε, σε ποιον τα δίνουμε, πόσο καιρό τα αποθηκεύουμε, εάν λαμβάνονται αυτοματοποιημένες αποφάσεις, αλλά και για τα άλλα δικαιώματά σας, όπως διόρθωση, διαγραφή δεδομένων, περιορισμός επεξεργασίας και υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή Προσωπικά Δεδομένα.
Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα στα Δεδομένα σας, μπορείτε να μας ζητήσετε να το διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ειδοποίηση αλλαγής διεύθυνσης).
Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή εάν επιθυμείτε να ανακαλέσουμε τη συγκατάθεσή σας σε περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νομική βάση.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβουμε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας.
Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία.
Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο διάστημα εκκρεμούν οι αντιρρήσεις επεξεργασίας σας.
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να μας υποβάλετε αίτημα.

13. Πότε ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά σας;
Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τη στιγμή που θα λάβουμε το αίτημά σας. Ωστόσο, εάν το Αίτημά σας είναι περίπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα εάν χρειαστεί να λάβουμε παράταση για άλλους (2) δύο μήνες εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω της επαναλαμβανόμενης φύσης τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει εύλογο τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το διοικητικό κόστος παροχής των πληροφοριών ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή την άρνηση παρακολούθησης του αιτήματος. .

14. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;
Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διατυπώθηκε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679/ΕΕ και γενικότερα το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν προκύπτουσες διαφορές που σχετίζονται με τα Δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Κατ’ εξαίρεση, εάν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει εμπίπτει στην ουσιαστική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, τότε μπορούν να προσφύγουν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για επίλυση.

15. Πού μπορείτε να πάτε εάν παραβιάζουμε την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων;
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dpa.gr ), εάν θεωρείτε ότι Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει την ισχύουσα εθνική και κανονιστική νομοθεσία-πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

16. Πώς θα ειδοποιηθείτε για τυχόν αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική;
Ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική όποτε είναι απαραίτητο. Εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύσουμε αυτήν την ενημέρωση στον ιστότοπό μας και θα σας ειδοποιήσουμε με κάθε κατάλληλο τρόπο.
Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε αυτήν την Πολιτική σε τακτά χρονικά διαστήματα για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 18/3/2021

Call Now Button