Γενικοί Όροι Ενοικίασης Οχημάτων

Με τη συμφωνία αυτή, η εταιρεία iGO Rentals με έδρα τη Μύκονο, εκπροσωπούμενη στη Μύκονο με διακριτικό τίτλο IGO Rentals Rentals, στο εξής IGO Rentals, μισθώνει στον υπογράφοντα Μισθωτή το όχημα που εμφανίζεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε οχήματος αντικατάστασης) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους ο Μισθωτής αποδέχεται πλήρως υπογράφοντας τη σύμβαση ενοικίασης:

 • Ο Μισθωτής παρέλαψε το όχημα, το οποίο εξέτασε και το βρήκε σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για χρήση και σκοπό για τον οποίο το μισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το Όχημα στην IGO Rentals και σε όλα τα έγγραφα, εργαλεία και αξεσουάρ (εφεδρικό ελαστικό, γρύλο, εργαλεία, φαρμακείο, πυροσβεστήρα, τρίγωνο, κεραία, παιδικό κάθισμα, καλύμματα ζάντας) που το συνοδεύουν, στην περίπτωση που παραλαμβάνεται, και σε ισχύ και χρόνο που καθορίζεται από την παρούσα συμφωνία.
  Διαφορετικά και μετά τον συμφωνημένο χρόνο επιστροφής ο Μισθωτής θα υποχρεούται να καταβάλει στην IGO Rentals, την κανονική χρέωση για τη χρήση του οχήματος και επιπλέον αποζημίωση για τυχόν τυχαίες και επακόλουθες ζημιές. Μετά από 30 λεπτά από τον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης του οχήματος, ο μισθωτής χρεώνεται με μία (1) επιπλέον ημέρα ενοικίασης (στη συμφωνημένη τιμή) συν 50% ως πρόστιμο καθυστέρησης. Η IGO Rentals διατηρεί το δικαίωμα να ανακτήσει την κατοχή και χρήση του Οχήματος ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με έξοδά του, οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, σε κάθε περίπτωση η IGO Rentals θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή απώλειας του Οχήματος ή κίνδυνος μη ανάκτησης ζημιών. Η IGO Rentals έχει το δικαίωμα, εκτός από την παραπάνω περίπτωση, να ανακτήσει την κατοχή και χρήση του Οχήματος εάν χρησιμοποιήθηκε κατά παράβαση είτε των όρων της παρούσας σύμβασης είτε του Ελληνικού Δικαίου.
 • Καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ο Μισθωτής και οποιοσδήποτε άλλος υπογράφων υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του οχήματος και να συνάδει με το σκοπό του και την παρούσα Συμφωνία. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τη μηχανική κατάσταση, την κατάσταση των ελαστικών και τη γενική ασφάλεια της μεταφοράς, να την κλειδώνει και να τη διατηρεί χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα συστήματα ασφαλείας και να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη κλοπής ή μείωσης της συνολικής αξίας της.
 • Σε περίπτωση που ο μισθωτής χρειαστεί να παρατείνει την ενοικίαση, πρέπει να ενημερώσει την IGO Rentals τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη λήξη της μίσθωσης για να λάβει γραπτή έγκριση, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Εάν δεν το πράξει, θα είσαι υπό αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του Οχήματος. Σε περίπτωση που το μισθωμένο όχημα φυλάσσεται από τον Μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης, χωρίς ειδοποίηση της IGO Rentals και έγκριση, ο μισθωτής υπόκειται σε πρόστιμο που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στο 1) Το ποσοστό ενοικίασης αυτοκινήτου (πλήρης τιμή) ανά ημέρα καθυστέρησης με αύξηση 50% και 2) το πλήρες ποσό οποιασδήποτε κράτησης χαθεί λόγω μη διαθεσιμότητας του οχήματος.
 • Ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού, Ενωσιακού και Διεθνούς Κώδικα και οποιασδήποτε άλλης διάταξης του Κώδικα Τροχαίας ή του τοπικού Γραφείου Μεταφορών. Σε περίπτωση έκδοσης προστίμου για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, βαρύνει αποκλειστικά τον Μισθωτή και πρέπει να καταβληθεί εξ ολοκλήρου μέχρι την ώρα λήξης της Συμφωνίας.
 • Απαγορεύεται αυστηρά στον μισθωτή να χρησιμοποιεί το Όχημα για: • Να μεταφέρει πολύ βαριά πράγματα και αποσκευές • Να μεταφέρει περισσότερα άτομα από αυτά που αναφέρονται στο έγγραφο κυκλοφορίας του οχήματος • να μισθώνει σε τρίτους • να ακολουθεί ή να συμμετέχει σε διαγωνισμούς μηχανοκίνητων οχημάτων ή αγώνων δρόμου • για να επιτρέπει σε άλλους να οδηγούν που δεν περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Ενοικίασης.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή κ.λπ.) Ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός πρέπει να κάνει αμέσως τα εξής: 1) να μην αναγνωρίσει την ευθύνη ή την ενοχή και οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα • 2) Γράψτε τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μαρτύρων και το όνομα και τη διεύθυνση των δεδομένων του οδηγού και του οχήματος, με τα οποία συγκρούστηκε το όχημα της IGO Rentals• 3) Ενημερώστε την αστυνομία να εντοπίσει το σφάλμα και τη φροντίδα τυχόν τραυματιών • 4) Επικοινωνήστε με την IGO Rentals  αμέσως τηλεφωνικά 5) Συλλέξτε οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε Τρίτο • 6) Για να φωτογραφίσετε τον τόπο του ατυχήματος, τα οχήματα που εμπλέκονται στο ατύχημα και τυχόν σχετικά έγγραφα και λεπτομέρειες, αν είναι δυνατόν. Ο μισθωτής υποχρεούται εντός 24 ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει αναφορά ατυχήματος/κλοπής στα γραφεία της IGO Rentals και να παραδώσει τυχόν έγγραφα ή πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας οχήματος, ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει για το θέμα στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή εντός 12 ωρών.
 • Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο αυτοκίνητο από τον Μισθωτή ή κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή της επέκτασής του (που έχει συμφωνηθεί ή όχι), βαρύνει τον Μισθωτή, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά στο συμβόλαιο επιλέγοντας ένα από τα δύο επιπλέον ασφαλιστικά πακέτα. Το ποσό αποζημίωσης ζημιών θα υπολογιστεί αναλόγως και θα χρεωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες χρεώσεις: 1) Τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και τα έξοδα αποστολής στη Μύκονο, 2) Ο χρόνος εργασίας που απαιτείται για την επισκευή, 3) Οι ημέρες που το αυτοκίνητο δεν θα είναι διαθέσιμο σε πλήρη εποχιακή τιμή ενοικίασης, 4) Έξοδα Διαχείρισης Συμβάντων (€ 80)
 • Το Όχημα μπορεί να οδηγηθεί μόνο από τον Μισθωτή και έναν επιπλέον οδηγό, ο οποίος αναφέρεται στην παρούσα συμφωνία. Και οι δύο οδηγοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 ετών και να διαθέτουν ελληνική ή διεθνή άδεια οδήγησης που ισχύει και έχει εκδοθεί για τουλάχιστον ένα έτος. Σε περίπτωση που οι οδηγοί είναι μικρότερης ηλικίας, πρέπει να αγοράσουν επιπλέον ασφαλιστικό πακέτο τους νεαρούς οδηγούς σας.
 • Το κόστος καυσίμων καλύπτεται από τον μισθωτή. Χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη βενζίνη ή ντίζελ. Εάν το όχημα επιστραφεί με λιγότερα καύσιμα από αυτά που είχε κατά την παράδοσή του, ο μισθωτής θα χρεωθεί με τη διαφορά καυσίμου με ρυθμό 3Euros ανά λίτρο καυσίμου. Επιπλέον καύσιμα κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου ΔΕΝ αποζημιώνονται από την IGO Rentals. Σε περίπτωση αλλαγής αυτοκινήτου (υπό οποιεσδήποτε συνθήκες) το καύσιμο του επιστρεφόμενου αυτοκινήτου πρέπει να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο που είχε κατά την παράδοση και τυχόν πλεόνασμα καυσίμου ΔΕΝ θα αντισταθμιστεί.
 • Η περιοδική συντήρηση των Οχημάτων παρέχεται μόνο από την IGO Rentals. Ο μισθωτής απαγορεύεται να επισκευάσει το όχημα σε περίπτωση ζημιάς. Τα ελαστικά του οχήματος αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα λόγω φθοράς. Ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση του οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής ελαστικών από λακκούβες, πεζοδρόμια ή κακό δρόμο ή βαρύνουν τον μισθωτή.
 • Απαγορεύεται η φόρτωση του Οχήματος σε πλοία ή η λήψη του οχήματος εκτός Μυκόνου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εκμισθώτρης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει σχετική χρέωση για ειδική ασφαλιστική κάλυψη ή/και επιστροφή του οχήματος.
 • Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων υλικών, ρύπων, ναρκωτικών και οποιασδήποτε άλλης άσχετης με την παρούσα σύμβαση, καθώς και η χρήση του Οχήματος ως μέσου για τη διάπραξη παράνομων πράξεων. Η παραβίαση αυτής της προϋπόθεσης και οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή αποζημίωση που προκύπτει, βαρύνει τον Μισθωτή.
 • Η IGO Rentals δεν αποδέχεται την ευθύνη για απώλεια προσωπικών αντικειμένων του Μισθωτή και εκείνων που μεταφέρονται στο μισθωμένο Όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
 • Ο Μισθωτής συμφωνεί ρητά ότι η IGO Rentals δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή ζημία υποστεί ο Μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και δεν μπορεί να υπάρξει αξίωση κατά της IGO Rentals για τον παραπάνω λόγο.
 • Ο μισθωτής και κάθε πρόσθετος οδηγός συναινεί στη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η IGO Rentals. Συμφωνείται ρητά ότι η IGO Rentals έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία όταν ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης προβαίνει σε αναληθείς δηλώσεις ή παραβιάζει τους όρους της παρούσας συμφωνίας και να διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στις ελληνικές ή τις αρχές της χώρας του σε περίπτωση υποψίας διάπραξης ποινικού ή άλλου αδικήματος.
 • Για την κράτηση ενός οχήματος, πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή. Η προκαταβολή ΔΕΝ θα επιστραφεί σε καμία περίπτωση, εκτός εάν το όχημα δεν είναι διαθέσιμο προς ενοικίαση κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, από σφάλμα της IGO Rentals. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης έως και δύο εβδομάδες πριν την παράδοση του οχήματος, η προκαταβολή επιστρέφεται στο ακέραιο. Σε περίπτωση ακύρωσης μεταξύ 1 εβδομάδας και 2 εβδομάδων πριν την παράδοση του οχήματος, επιστρέφεται το 50% της προκαταβολής. Μετά από 1 εβδομάδα πριν την παράδοση, δεν επιστρέφεται καμία προκαταβολή.
 • Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες ο Μισθωτής πρέπει να λάβει γραπτή άδεια από την IGO Rentals.

Όροι Ασφάλισης – Πακέτα Κάλυψης:
Μέγιστη Κάλυψη: περιλαμβάνει εκτός από μεσαία κάλυψη: Ολική κλοπή χωρίς απαλλαγή • Θραύση κρυστάλλων χωρίς απαλλαγή από ζημιές • Απαλλαγή από πολύ χαμηλή ζημιά σύγκρουσης (150 έως 400€) • Δωρεάν παράδοση / παραλαβή εκτός ωρών λειτουργίας (22:00- 09:00 με προηγούμενη ειδοποίηση της IGO Rentals)

Μεσαίο κάλυμμα: περιλαμβάνει εκτός από το τυποποιημένο κάλυμμα: Συνολική απαλλαγή κλοπής 700 € • Απαλλαγή από ζημιές θραύσης κρυστάλλων 100 € • Μειωμένη απαλλαγή από ζημιές από σύγκρουση (600 έως 1600 €) • Δωρεάν παράδοση / παραλαβή σε οποιοδήποτε κεντρικό σημείο της Μυκόνου (με προηγούμενη ειδοποίηση) • Δωρεάν επιπλέον οδηγός

Τυποποιημένη κάλυψη: περιλαμβάνει: Αστική ευθύνη σε τρίτους • 24 Οδική Υπηρεσία / Φροντίδα Ατυχημάτων • Δωρεάν απεριόριστα χιλιόμετρα • Δωρεάν παιδικό κάθισμα

ΔΕΝ ΚΑΛΎΠΤΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΈΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ ΠΑΚΈΤΟ:

Ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος • Πρόστιμα για τροχαία • Μηχανικές βλάβες λόγω βλάβης του μισθωτή • Ζημιές σε εξωτερικούς καθρέφτες • Ζημιές σε ελαστικά, ζάντες ή καπάκια • Ζημιές σε υπόστεγο του οχήματος • Απώλεια/Ζημιά κεραιών • Ζημιές που προκλήθηκαν από παράνομη ή ακατάλληλη χρήση σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία • Ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση του οχήματος σε χωματόδρομο, παραλία, δάσος ή έξω από ασφαλτοστρωμένους δρόμους ή σε κατεστραμμένους δρόμους • Ζημιές που προκλήθηκαν από μη εγγεγραμμένο οδηγό, ανήλικο οδηγό ή αν ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή/και ναρκωτικών • Έξοδα Διαχείρισης Συμβάντων (€ 80) • Απώλεια προσωπικών αντικειμένων (εκτός αν έχει αγοραστεί επιπλέον ειδική κάλυψη) • Απώλεια ή καταστροφή εξαρτημάτων αυτοκινήτων ή πρόσθετων που παρέχονται από την IGO Rentals.

Πάγια Ποσά Αποζημίωσης Λόγω Ζημιάς / Απώλειας / Αμέλειας:

Κλειδί οχήματος: Αυτόματο (απλό) 90 € / Αυτόματο (με κουμπιά/ ειδικό): 150 €/300€ / Moto:70 € • Παιδικό Κάθισμα 100 € • Baby Booster 60 € • Μπαταρία οχήματος 80 € • Κεραία 40 € • Χείλος αλουμινίου 130 € • Σιδερένια Στεφάνη 100€ • Πλαστικό κάλυμμα τροχού 35 € • Εξωτερικός καθρέφτης (Μόνο γυαλί): 30 € – Κατοπτριστικό πλαστικό περίβλημα/μηχανισμός: 90 € • Χαλιά αυτοκινήτου 30 € (ανά χαλάκι) • Λερωμένα καθίσματα / Εσωτερικά 90 € • Υαλοκαθαριστήρας παραθύρου 20€ • Μετατρέψιμη σκηνή 550 € • Συσκευή MiFi 100 € • Συσκευή GPS 100€ • Ράφι αποσκευών Moto / Κουτί 75€ • Κράνος 40€ • Κατηγορία A-D Ελαστικό αυτοκινήτου ή Moto 80€ • SUV/4×4/Ελαστικό Μεταφορέα 100€ •

Άλλοι όροι:

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι πάντα IGO Ενοικιάσεις. Αυτό είναι μόνο το μισθωτήριο συμβόλαιο. Ο μισθωτής δεν είναι σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της IGO Rentals.Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση • Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί είναι αλληλεγγυοί και εις ολόκληρον υπόχρεοι έναντι του Μισθωτή • Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της IGO Rentals και του Μισθωτή • Η IGO Rentals δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της βάσει του νόμου και της παρούσας σύμβασης • Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας θα είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί και τεκμηριωθεί γραπτώς • Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται οποιεσδήποτε και όλες τις χρεώσεις πιστωτικών καρτών που προκύπτουν από τους όρους του παρόντος, είτε αυτό σχετίζεται με τη μίσθωση, κατάθεση, πιθανή ζημία ή αποζημίωση και τυχόν επιπλέον εξαρτήματα ή υπηρεσίες που παρέχονται • Ο μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις ισχύουν τόσο στην περίπτωση της αρχικής σύμβασης με την IGO Rentals όσο και σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της μίσθωσης ή /και σε περίπτωση αντικατάστασης το αρχικά μισθωμένο όχημα με άλλο.• Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτοτύπου της παρούσας σύμβασης, το πρωτότυπο που κατέχει η IGO Rentals υπερισχύει οποιουδήποτε αντιγράφου • Όλα τα Μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης ως απαραίτητους και βασικούς για το σκοπό αυτό. • Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ της IGO Rentals και του μισθωτή της παρούσας Σύμβασης, υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Υπογράφοντας το Μισθωτήριο Συμβόλαιο (συμβόλαιο), ο μισθωτής οδηγός (και οποιοσδήποτε επιπλέον οδηγός) του IGO Rentals Vehicle δηλώνει ρητά ότι έχει διαβάσει τους παραπάνω όρους και όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, τους κατανοεί και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, υποσχόμενος συμμόρφωση.